GWNEUD YR
GWAHANIAETH
I BOB RYDYM YN
DOD YN
CYSYLLTU Â

CLICIWCH AR ARDAL DIDDORDEB ISOD AM FWY O WYBODAETH MANWL

CROESO I WEFAN CARCHAR EI MAWRHYDI A SEFYDLIAD TROSEDDWYR IFANC Y PARC.

Er mae Parc yw un o’r carchardai mwyaf mewn maint a poblogaeth ac hefyd yn un o’r carchardai mwy cymhleth o fewn yr DU, rydym ni’n ymfalchïo ein hunain ar darparu nifer o ddulliau arloesol i les a adsefydliad ein carcharorion. Yn ogystal a hyn rydym yn darparu cyfleoedd cyflogaeth arbenning i’r staff. Genir ein llwyddiant o arolygiadau rhagorol yn ddiweddar 2019 - y gyntaf gan Arolygiad Ei Mawrhydi o Garcharorion (EMoC), ar llall gan Estyn ble cafwyd Parc ei raddio yn uchel gan yr ddau arolygiad.

Credwn ni bod dedfryd carchar yn gyfle i newid ac or hyrwydd, rydym yn darparu nifer o gyfleusterau cefnogol er mwyn annog carcharorion i defnyddio eu amser yn gynhyrchiol. Mae ein cyfleusterau yn cynnwys; ymgysylltu â rhaglenni ymyrraeth cydnabyddedig; dyfnhau cysylltiadau teuluol; gweithio tuag at cymwysterau trwy Dysgu a Sgiliau; ac hefyd dod o hyd i gyflogaeth yn barod ar gyfer rhyddhad.

Mae ein staff wedi’n hyffordi yn uchel I ddarparu amrywiaeth o amgylchiadau dysgu saff a diogel sydd yn addas I phob oedran a gallu sy’n cynnwys.

  • i yw’r unig Sefydliad Troseddwyr Ifanc yng Nghymru – Dyfynnwyd arolygion EMoC mae Parc “yw’r sefydliad gorau am ofal am plant ac gall eraill dysgu o’r gwaith sy’n cael ei uneud yma” (EMoC Tachwedd 2019)
  • Ein Uned Cynnwys ar gyfer unigolion gyda anawsterau dysgu – ennillon ni achrediad gan yr Cymdeithas Awtistiaeth (Awst 2018).
Heather Whitehead

Heather Whitehead – Director

AMDANOM NI

Athroniaeth ein carchardai yw i ailsefydlu ein troseddwyr a'i harfogi a ail integreiddio gan adlewyrchu bywyd yn y gymuned tu allan. Ein nod yw i normaleiddio amodau lle posib er mwyn adlewyrchu bywyd yn y gymuned tu allan. Ein nod yw i greu awyrgylch lle mae staff a carcharwyr yn teimlo'n ddiogel, ac achosion straen yn cael ei leihau.

HMP Parc exterior

Yn ganolog i'n athroniaeth mae'r perthynas rhwng staff a carcharwyr. Mae ein hyfforddiant ac arferion gweithredol yn pwysleisio yr angen i drin carcharwyr gyda pharch ar urddas. Mae staff G4S yn adeiladu perthnasau posotif ac cefnogol rhwng staff a'u troseddwyr yn ei gofal. Rydym yn creu trefn adeiladol rhwng darpariaeth addysg ac rhaglenni gwaith addas. Rydym yn annog carcharwyr i gyfeirio tuag at ei troseddu. Mae hyn yn lwyddianus gan darparu amrywiaeth o rhaglenni ymddygiad troseddol, gweithdrefnau cynllunio dedfrydau gweithredol ac wrth ddarparu cyfleodd hyfforddiant ac cyflogaeth priodol.

Athroniaeth ein carchardai yw i ailsefydlu ein troseddwyr a'i harfogi a ail integreiddio gan adlewyrchu bywyd yn y gymuned tu allan. Ein nod yw i normaleiddio amodau lle posib er mwyn adlewyrchu bywyd yn y gymuned tu allan. Ein nod yw i greu awyrgylch lle mae staff a carcharwyr yn teimlo'n ddiogel, ac achosion straen yn cael ei leihau.

Wrth ymweld ag y Parc am y tro cyntaf, mae nifer o ymwelwyr yn synnu ar beth welon nhw gan fod y safle yn fawr ac yn helaeth ac yn lân. Credwn ni mae gan yr amgylchedd effaith ar y bobl yn ein gofal ac yn chwarae rôl arwyddocaol yn y broses adferiad. Gyda hyn mewn golwg, mae yna gerddi helaeth ar draws y safle sy’n cynnwys darnau o gelf a chafodd ei greu yn aml gan y carcharorion. Mae’r pwyslais ar ecoleg a natur wedi'i ymgorffori yn yr arddangosfeydd gweledol hyn ceidwadaeth. Enillodd y gerddi cydnabyddiaeth o’r Cymdeithas Garddwriaeth Brenhinol â wnaeth gwobrwyo y Parc gyda Gwobr Windlesham yn 2017 a 2019.

Mae Parc wedi enill nifer o wobrau dros y blynyddoedd sydd yn adlewyrchu lefelau uwch o broffesiynoldeb sydd yn gwneud y carchar yr hyn y mae o heddiw. Isod y mae rhai mwyaf ac diweddaraf.

GWOBRAU

british-safety-council
investors in excellence
investors-in-people
RHS_LOGO
Autism-Accreditation
the butler trust logo

Awards and Commendations
2007 Corin Morgan-Armstrong
2013 Learning Difficulties Team
2014 Older prisoner care Team
2015 The Gym Team
2015 Phil Forder
2016 Howard Craven
2017 Mark Brayshaw
2017 Jason Edwards
2018 Hayley Morris

Arts & Business Cymru

2007 HMP & YOI Parc/Spectacle Theatre –
Arts, Business & Young People
2008 HMP & YOI Parc –
Business of the Year
2008 Phil Forder/Anita Flowers –
Arts, Business & the Community
2009 HMP & YOI Parc/Hay Festival of Literature & the Arts –
Arts, Business & the Community
2017 HMP Parc/Fio Theatre, Literature Wales, Valley and Vale Arts-
Arts, Business & the Community

CYDRADDOLDEB, AMRYWIAETH A CHYNHWYSIAD

DATGANIAD CYDRADDOLDEB AMRYWIAETH A CHYNHWYSIANT

Mae CEM a STI Parc yn ymrwymedig i ddatblygu gweithle a cymuned amrywiol, cyfartal ac yn wirioneddol cynhwysol. Rydym yn gwneud hyn drwy gwerthfawrogi dathlu ac cofleidio Cydraddoldeb, Amrywaiaeth ac Chynhwysiant (CAC). Drwy cydnabod y buddion o CAC, credwn y gellir cyflawni rhagoriaeth o ran darparu gwasanaeth ac arfer cyflogaeth.

Ein nod yw cael awyrgylch sydd yn parchu ac yn gwerthfawrogi gwahaniaeth,lle mae pawb yn teimlo'n groesawus ac yn hyderus i fod yn nhw ei hunain. Rydym yn cydnabod y hawliau syml i bawb cael;

  • Ei trin gyda pharch ac urddas
  • Ei trin yn deg

 

Ein Gwerthoedd CAC

Rydym yn gwerthfawrogi amrywiaeth ac yn cydnabod bod pobl gwahanol yn dod a safbwyntiau gwahanol, syniadau, gwybodaeth ac mewnwelediadau a fydd o fudd i bob un ohonom.

Rydym yn parchu hawliau unigolion, yn cynnwys yr hawl i arddel safbwyntiau a chredoau gwahanol. Ni fyddwn yn caniatau i'r gwahaniaethau hyn gael ei harddangos mewn ffordd sy'n elyniaethus neu'n ddiraddiol i eraill.

Delio gyda anffafriaeth

Mae gennym agwedd dim goddefgarwch tuag at hyrddio gwahaniaethu gan gynnwys bwlio ac erledigaeth unrhyw unigolion. Mae'n groes i'n gwerthoedd a'n hymrwymiadau. Bydd holl gyfeiriadau ymddygiad o'r fath yn cael ei ymchwilio ac bydd y camau priodol yn cael ei chymryd.

Cyfrifoldeb

Mae CEM a STI Parc yn cydymffurfio gyda'r Ddeddf Cydraddoldeb 2010 ac rydym yn deall ein dyletswyddau o dan y ddeddf ac yr nodweddion gwarchodedig wedi'w fanylu o fewn y ddeddf. Rydym yn cyflawni yr ymrwymiad gan sicrhau bod ein polisiau, hyfforddiant ac datblygiad yn adlewyrchu'r egwyddorion yn yr datganiad gyda'n rhwymedigaethau o dan phob deddfwriaeth ac arfer gorau CAC

Mae gan phob gweithwyr defnyddwyr gwasanaeth ac contractwyr/darparwyr gwasanaeth ddyletswydd i gefnogi ac cynnal yr egwyddorion ein datganiad CAC ac ei polisiau cefnogi.

cyCymraeg