GYRFAOEDD

Mae ein gweithwyr a'n gwasanaethau yn cyffwrdd â bywydau eraill bob dydd wrth ddarparu gwasanaethau hanfodol i'w cadw'n ddiogel.

Wrth wneud cais am rôl gyda'r Gwasanaethau Dalfa a Chadw, credwn ei bod yn bwysig iawn bod gennych ddealltwriaeth realistig o beth mae’n golygu i fod yn Swyddog Dalfa Carchar, Rheolwr neu'n aelod o'n tîm cefnogaeth yn y carchar o fewn unrhyw un o’r Carchardai yn y DU.

Mae'r cyfleoedd ar gyfer gyrfa hirdymor yn niferus ac yn amrywiol. A ydych eisoes yn brofiadol o fewn amgylchedd rheolaeth neu gweithredai Carchardai, neu'n chwilio am lwybr gyrfa newydd gyda chyfle i wneud gwahaniaeth, efallai y bydd gennym ni rôl i chi. Fe allech chi fod yr unigolyn hwnnw sy'n gwneud gwahaniaeth bob dydd.

ROLAU GWEITHREDOL

ROLAU GWEITHREDOL

Rydym ni yn edrych am bobl o gefndiroedd ystod amrywiol gyda sgiliau craidd fel cyfathrebiad da, gwytnwch, empathi, uniondeb i ffynnu ac ymuno â'n tîm rheng flaen yn Garchar Ei Mawrhydi a Sefydliad Troseddwyr Ifanc y Parc.

Wrth weithio'n agos gyda sawl tîm ar draws y carchar, mae gan rolau gweithredol nifer o gyfrifoldebau allweddol ble mae adsefydlu wrth wraidd yr hyn a wnawn. Yn gyntaf oll, mae'n hanfodol bod y carchar yn ddiogel gyda phob un carcharor yn cael ei gyfrif bob dydd. Mae rolau gweithredol yn chwarae rhan allweddol trwy ddarparu strwythur a threfn carcharorion yn sicrhau eu bod yn cyraedd y gwaith yn y bore, yn ymgysylltu'n weithredol â'r drefn garchardai ac yn ddiogel yn eu cell yn y nos. Mae bod yn fodel rôl ac arweinydd yn annog carcharorion i wneud dewisiadau cadarnhaol sy'n eu helpu i droi eu bywydau o gwmpas.

Mae rolau gweithredol yn rôl heriol ac nid yw dau ddiwrnod yn unfath heb ddim dau ddiwrnod yr un peth ond mae cyfle go iawn i wneud gwahaniaeth i fywydau pobl ac o ran eich datblygiad eich hun gallwn eich cefnogi chi i ystod o rolau ar draws a thu hwnt y carchar.

Mae gan ein tîm gyfle go iawn i wneud gwahaniaeth, ac rydym ni'n annog pobl i wella'r ffordd y rydym yn gweithredu a datblygu ffyrdd newydd o weithio i wella diogelwch a chefnogaeth i’r carcharorion. Os ymunwch â ni, fe fyddwch yn darganfod amgylchedd gwaith cyfeillgar, diogel a phroffesiynol ac fe fyddwn yn darparu cefnogaeth, hyfforddiant ac anogaeth sydd eu hangen arnoch i adeiladu a datblygu gyrfa lwyddiannus gyda ni.

Gwyliwch ein fideo -
Diwrnod ym Mywyd Swyddog Carchar y Ddalfa yma ▼

Play Video about a day in the life video

Diwrnod ym mywyd SDC6

Dechreuais fy ngyrfa fel SDC6 ar y 15fed o Ionawr 2018, ble cefais fy nghyflogi gan G4S yng Ngharchar Ei Mawrhydi a Sefydliad Troseddwyr Ifanc y Parc. Dyma’r diwrnod ble dechreuais 9 wythnos o hyfforddiant a oedd yn cynnwys hyfforddiant ar weithdrefn gywir ar sut i wneud pethau ac yn bwysicach, cafon ni ei rybuddio am wneud pethau yn anghywir. Fel Swyddog Ddalfa Carchar (SDC), rydym yma i arwain a chynorthwyo carcharorion trwy drefn ddyddiol y carchar. Dyma’r nodweddion diwrnod arferol ym mywyd SDC.
Mae’r hyfforddiant yn cynnwys cyfraith Cydraddoldeb ac Amrywiaeth yn ogystal â Rheolaeth ac Atal Corfforol, ble trafodwyd yr holl bethau sylfaenol mae angen i chi wybod am y swydd. Bydd yr hyfforddiant yn darparu’r offer sydd angen arnoch i weddu mewn i SDC dda. Ond mae’r addysg go iawn yn dechrau ar eich daliad gyntaf. Fe weloch eich hun yn rhan o dîm, ac yn y dyddiadau cynnar, fe fyddwch yn cael eich hyfforddi gan swyddog profiadol.

Efallai y bydd yr hyfforddiant yn dod i ben yn swyddogol ar ôl 9 wythnos ond bydd SDC da yn dysgu rhywbeth bob dydd. Efallai y byddwn ni'n rhedeg yr un drefn dyddiol, gydag amrywiad bach ar benwythnosau, fodd bynnag ac yn sgil wynebu heriau a thasgau, nid oes dau ddiwrnod yr un peth. Dyna’ peth sy'n gwneud gweithio yn y sefydliad hwn mor gyffrous.

Bydd yr hyn sy'n dilyn yn drosolwg bras o ddiwrnod nodweddiadol. Ond fel y dywedais, bydd nifer o bethau eraill y byddwch yn eu gwneud bob dydd yn wahanol - mae hyn yn strwythur sylfaenol.

Am tua 06:40y.b, rydw i’n cyrraedd y porthdy ac yn casglu camera (wedi’i wisgo ar fy nghorff), set o allweddi a radio ar gyfer dechrau fy naliad. Defnyddir y radios trwy gydol y dydd er mwyn ymateb i larymau neu godau, neu i symud carcharorion o amgylch y sefydliad.

Pan gyrhaeddwn y gwaith am 06:45y.b barod ar gyfer cychwyn am 07:00y.b, rydym yn cychwyn gyda throsglwyddiad i egluro'r hyn digwyddodd ers ein daliad diwethaf er mwyn darganfod os mae yna unrhyw faterion y dylem fod yn ymwybodol o. Wedyn, rydym yn sicrhau y mae’r gwaith papur yn barod am y diwrnod e.e. rhestrau meddyginiaethau, rhestrau gwaith, rhestrau gampfa ac mae’r cyfnod dyddiol wedi ei ddiweddaru.

Diogelwch yw’r pwys mwyaf, felly mae’n hanfodol ein bod ni’n gwybod faint o garcharorion sydd gennym ac mae rhaid sicrhau maen nhw yn yr union le ddylen nhw fod. Dechreuwyd diwrnod arferol gyda fy nhasg gyntaf sef archwilio pob cell i sicrhau lles y carcharorion yn ogystal â gwirio eu presenoldeb. Dilynir hyn â gwiriad o amgylchedd yr uned i sicrhau bod popeth yn ddiogel cyn i ni datgloi y carcharorion am frecwast a chychwyniad eu diwrnod.

Mae cyfleoedd cyflogaeth trwy gydol y carchar trwy weithdai, ynghyd â chyfleusterau addysg o wersi llythrennedd sylfaenol i hyfforddiant y Brifysgol Agored. Mae gan y carcharorion cyfleoedd i gael eu cyflogi ar unedau preswyl ei hunain trwy gadw ardaloedd byw yn lân ac yn daclus, a hefyd gweini prydau bwyd.

Ar ôl cinio, mae’r holl garcharorion yn cael ei cloi yn eu cell unwaith eto er mwyn cynnal gwiriad arall. Pan roddir cyfrif am bawb, bydd y carcharorion yn dychwelyd i weithio am gyfnod y prynhawn.
Ar ôl cinio, mae’r holl garcharorion yn cael ei cloi yn eu cell unwaith eto er mwyn cynnal gwiriad arall. Pan roddir cyfrif am bawb, bydd y carcharorion yn dychwelyd i weithio am gyfnod y prynhawn.
Yr unwaith mae fy naliad yn dod i ben am 20:30y.h, byddaf yn datgysylltu o’r rhwydwaith trwy ofyn caniatâd o’r ‘DP’, dychwelyd fy allweddi a chamera a dyna ddiwedd fy niwrnod.

Yr unwaith mae fy naliad yn dod i ben am 20:30y.h, byddaf yn datgysylltu o’r rhwydwaith trwy ofyn caniatâd o’r ‘DP’, dychwelyd fy allweddi a chamera a dyna ddiwedd fy niwrnod.

Byddion a Hyfforddiant

Daliadau gwaith llawn amser
Gwyliau blynyddol – 25 diwrnod
Hyfforddiant parhaus llawn

ROLAU GORUCHWYLIO A CHEFNOGAETH

Mae pob un o’n gweithwyr yn gwneud gwahaniaeth. Nid yn, fe fyddwch yn darparu arweinyddiaeth a chymhelliant sydd ei angen arnynt i wneud gwaith gwych fel Goruchwyliwr. Fe fyddwch yn hefyd cadw llygad ar ein gweledigaeth strategol, gan wneud yn siŵr mae popeth a wnawn yn unol â'n hamcanion uchel.

Trwy weithio mewn rôl gefnogol, rydych chi'n chwarae rhan ganolog o'n llwyddiant parhaus a gweithrediad bob dydd y Carchar. Mae gennym nifer o swyddogaethau cymorth yn y Carchar fel Adnoddau Dynol, Seicoleg, Caplaniaeth, Rheoli a Gweinyddu Cyfleusterau ynghyd â llawer mwy. Felly bydd rhywbeth sy'n addas i chi!

Rydym wedi ymrwymo i ddatblygu ein gweithwyr yn ogystal â darparu cyfleoedd ar gyfer dilyniant. Hefyd, byddwn ni’n darparu pob cyfle i drawsnewid heriau i gyfleoedd ac i ragori yn bersonol a broffesiynol.

 

managerial & support roles

SUT I YMGEISIO

P'un a ydych eisoes yn brofiadol o fewn amgylchedd rheolaeth neu gweithredai Carchardai, neu'n chwilio am lwybr gyrfa newydd neu mae ganddo’ch chi diddordeb mewn rôl cefnogaeth – mae gennych gyfle i wneud gwahaniaeth..

Darganfyddwch fwy o fanylion am yr ystod o gyfleoedd cyffrous sydd ar gael trwy glicio yma.

Mae Cydraddoldeb ac Amrywiaeth yn rhan bwysig o Wasanaethau Gofal ac Adsefydlu G4S. Rydym yn annog ceisiadau gan bob grŵp amrywiol

Mae gennym gyfrifoldeb corfforaethol i sicrhau bod diogelwch a gwerthoedd G4S wrth wraidd popeth a wnawn.

Sylwch fod y swyddi gwag hyn yn ddarostyngedig i hanes gwiriadwy 5/10 mlynedd a'r safonau fetio llym a osodir gan G4S ac Ysgrifennydd Genedlaethol y Swyddfa Gartref ac mae hyn wedi'u heithrio o Ddeddf Adsefydlu Troseddwyr 1974.

Mae rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU ac mae rhaid eich bod wedi bod yn preswylio yn y DU am isafswm o 3 blynedd. Bydd angen i chi hefyd ddarparu manylion llawn eich hanes cyflogaeth ac addysg am y 5/10 mlynedd diwethaf fel rhan o'r proses sgrinio diogelwch ar gyfer y rôl hon.