ADDYSG A HYFFORDDIANT

Creda’r Adran Dysgu a Sgiliau y Parc gan ymgysylltu carcharorion ag addysg, mae’n bosib newid bywydau, cryfhau unigolion a newid dyfodol pobl.

Creda’r Adran Dysgu a Sgiliau y Parc gan ymgysylltu carcharorion ag addysg, mae’n bosib newid bywydau, cryfhau unigolion a newid dyfodol pobl. Nid yn unig yw’r cyfleoedd ansawdd uchel sy’n cael ei ddarparu yn berthnasol i anghenion emosiynol a cymdeithasol dysgwyr, ond hefyd i sicrhau cyflogaeth ar ôl ei rhyddau.

Roedd arolwg diweddar gan Estyn cadarnhau ymdrechion Stad Oedolion a Sefydliad Troseddwyr Ifanc y Parc gan datgan bod y carchar wedi creu amgylchiad dysgu positif a wnaeth cyfateb i anghenion y bobl o fewn ein gofal. Nododd yr arolwg mae yna ddisgwyliadau uchel yn gysylltiedig â ddiwedïad a dilyniant carcharion gyda nod glir o leihau ail-troseddu. Hefyd wediw nodi oedd y llwyddiant cyffredinol ar draws y stad yn gyson gryf a bod y siwrnai dysgu'r carcharorion wedi’i chefnogi’n dda. Cydnabodd yr arolwg yr argaeledd o ddarpariaethau cyflogaeth ac addysg sy’n darparu llwybrau clir ar gyfer dilyniant o fewn a thu allan y carchar. Mae hyn yn cynnwys cysylltiadau sefydledig gydag amrediad cynorthwyol o fusnesau lleol sy’n ymrwymedig i’r gefnogaeth garcharorion ar ôl rhyddhau

Roedd arolwg diweddar gan Estyn cadarnhau ymdrechion Stad Oedolion a Sefydliad Troseddwyr Ifanc y Parc gan datgan bod y carchar wedi creu amgylchiad dysgu positif a wnaeth cyfateb i anghenion y bobl o fewn ein gofal. Nododd yr arolwg mae yna ddisgwyliadau uchel yn gysylltiedig â ddiwedïad a dilyniant carcharion gyda nod glir o leihau ail-troseddu. Hefyd wediw nodi oedd y llwyddiant cyffredinol ar draws y stad yn gyson gryf a bod y siwrnai dysgu'r carcharorion wedi’i chefnogi’n dda. Cydnabodd yr arolwg yr argaeledd o ddarpariaethau cyflogaeth ac addysg sy’n darparu llwybrau clir ar gyfer dilyniant o fewn a thu allan y carchar. Mae hyn yn cynnwys cysylltiadau sefydledig gydag amrediad cynorthwyol o fusnesau lleol sy’n ymrwymedig i’r gefnogaeth garcharorion ar ôl rhyddhau.

YR UNED CYNNWYS

Yn y Parc, rydym yn cydnabod mae gan nifer o garcharorion sy’n mynedi carchar gydag anableddau dysgu heb ddiagnosis (lan at 30%). Creuan ni uned arbenigol o’r enw Cynnwys sy’n creu amgylchedd ble all pobl gydag anableddau dysgu datblygu cryfderau sy’n galluogi nhw i gyflawni canlyniadau positif a personol. Bydd hyn yn cynorthwyo nhw i fyw bywydau ystyrlon ble alle’n nhw i ffynnu. Mae staff ymroddgar yn darparu gwasanaeth teilwredig a seiliedig yn bersonol sydd wedi’i thanategu gan sensitifrwydd a dealltwriaeth o’r rheini sydd angen lefel byw â chymorth. Mae’r gwasanaeth yn anelu at gwrdd ag amrediad o anghenion amrywiol mewn modd cyfannol a tystiolaethol. Mae’n hefyd yn cefnogi dynion i integreiddio o fewn amgylchedd carchar ac yn galluogi nhw i gyflawni targedau dedfryd sy’n arwain at adferiad i’r gymdeithas. Mae y Parc yn un o’r lon law o’r carchardai o fewn y DU i gael ei wobrwyo efo Achrediad Awtistiaeth gan y Gymdeithas Awtistiaeth Genedlaethol.

The Cynnwys Unit
Autism-Accreditation
Cynnwys logo

DATGANIAD CENHADAETH LLEIHAU NIWED

Ein Cenhadaeth:

Ein nod yw cyfrannu at ddarparu amgylchedd diogel sy'n lleihau aildroseddu, cefnogi adsefydlu ac yn darparu amgylchedd positif cadarnhaol a galluog, sy'n cynnig cyfleoedd i wneud y mwyaf o'u potensial ac yn ysgogi newid.

harm reduction_HMP Parc

Sut y byddwn yn cyflawni hyn?;

Mae’r Tîm Diogelwch yn sefydlwr allweddol o fewn unrhyw gymuned wrth ddarparu strategaeth wybodus am drawma cyfannol er mwyn galluogi dull cydgysylltiedig i hyrwyddo diogelwch a lleihau nifer o unigolion sy’n ymddwyn mewn modd niweidiol.

 • Mabwysiadu dulliau Cyfiawnder Gweithdrefnol o hyrwyddo diogelwch a gwedduster.
 • Adnabod risg a chynllunio plan gofal unigol.
 • Defnyddio dull gwybodus Trawma ACE sydd wedi'i ymgorffori ym mhob arfer a pholisi lleihau niwed.
 • Darparu ystod o ymyriadau cyfannol a rhwydweithiau cymorth wedi'u teilwra i ymateb i angen pob unigolyn.
 • Darparu unedau arbenigol sy'n diwallu anghenion nodwyd o’r poblogaeth.
 • Datblygu sgiliau, hyder, a gallu staff trwy dargedu a hyfforddiant ychwanegol ac hefyd addysg o damcaniaethau trais a hunan-niweidio.
 • Creu cymunedau a gweithgareddau pwrpasol.
 • Darparu ffydd a gofal bugeiliol i'r holl breswylwyr.
 • Darparu strategaeth Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant sydd wedi'i theilwra i angen unigol.

 


Mesuriadau Llwyddiant;

Amgen canlyniadau diogelwch ar gyfer staff, preswylwyr ac ymwelwyr

Canlyniadau positif archwiliadau

Lleihad mewn nifer o ddigwyddiadau
cysylltiedig ag ymddygiad niweidiol

Cydnabyddiaeth
o enghreifftiau arferion da.

Canlyniadau positif i ymrwymiadau a chynlluniad datrysiad cymunedol.

HYFFORDDIANT GALWEDIGAETHOL A GWEITHDAI DIWYDIANNAU

At Parc the vocational training and industries hub provides a wide range of employment and training opportunities for our prisoners where they can learn and develop new skills linked to employability.

Local labour market information is used to inform new initiatives and opportunities. Ultimately, we aim to give our men a skill that will support them with the rehabilitation process and help them into employment on release, thereby reducing the likelihood of re-offending. They have the opportunity to gain recognised and Industry specific qualifications with transferable skills which also benefit them whilst in prison, as an example a prisoner who has completed a ‘British Institute of Cleaning Science (BICS) course can demonstrate and develop their skills while being employed to clean the prison.
vocation training parc prison
Ymhlith y Gweithdai Galwedigaethol sydd ar gael ym Mharc:
 • ‘Gosod Briciau’
 • Gwaith Coed
 • Peintio ac Addurno
 • Hyfforddiant Rheilffyrdd
 • Cynhaliaeth Beiciau
 • Argraffu
 • Arlwyaeth (Aramark)
 • BICS
 • Iechyd a Diogelwch ac Cynllun Ardystio
 
Mae'r Gweithdai Diwydiannau yn rhoi cyfle gwych i garcharorion ennill profiad o waith tebyg i ffatri ar linellau ymgynnull, gallant hefyd ennill CGCau a chymwysterau iechyd a diogelwch wrth ennill cyflog a datblygu moeseg gwaith da.
 
Cyflogadwyedd
Mae cyflogadwyedd wedi'i ymgorffori o fewn yr holl gyfleoedd gyflogaeth a gall carcharorion gael gafael arno gan gynnwys canllawiau busnes, ysgrifennu CVs a datblygu entrepreneuriaeth, mae'r Campws Rhithwir ar gael er mwyn i bawb ehangu a datblygu a dysgu ymhellach. Yn ystod yr 6 mis olaf o’u ddedfryd, gall y carcharorion i fynegi ffeiriau swyddi a digwyddiadau ymgysylltiedig â chyflogwyr er mwyn drefnu cyfweliadau ar gyfer swyddi cyn rhyddhau. Mae Parc wedi datblygu rhestr helaeth o gefnogaeth o bartneriaid cymunedol yn sgil cyflogaeth ac addysg.
 
Addysg Gorfforol a Chyfleusterau Chwaraeon
Mae gan Barc un o’r darpariaethau addysg gorfforol a champfa fwyaf helaeth unrhyw garchar yn y wlad. Mae ei gyfleusterau arobryn yn cynnwys neuadd chwaraeon mawr o dan do, ystafelloedd hyfforddi amrywiol a 2 cae pêl-droed ‘Astroturf 3G’. Gall carcharorion ennill cymwysterau amrywiol mewn hyfforddiant personol a bywyd iach yn ogystal â chymryd rhan mewn prosiectau â phartneriaeth gymunedol fel ‘Cychwyn Arni Bêl-droed ’a‘ Cychwyn gyda Rygbi ’a ddarperir gan glwb pêl-droed Dinas Caerdydd, clwb rygbi Dreigiau Casnewydd ac Ymddiriedolaeth y Tywysog. Mae Parc hefyd yn un o'r carchardai cyntaf yn y wlad i weithredu'r Cynllun ‘Parkrun’ lle y gellir ei barhau ar ôl cael ei ryddhau i’r gymuned. Yn ogystal ag hyn, mae yna lawn amserlen addysg gorfforol hamddenol.
 
Siop Arwydd ac Argraffu
Sefydlwyd yn 2014 fel menter arloesol, a’r Siop Arwydd ac Argraffu wedi ehangu dros amser, ac wedi daeth i’r amlwg fel gweithdy masnachol cystadleuol a llwyddiannus gyda’r gallu i ddarparu ystod eang o gynhyrchion diweddaraf gan gynnwys cyweiriau, baneri, matiau llygoden, crysau-t, mygiau, canfasau, arwyddion iechyd a diogelwch yn ogystal â'r holl anghenion argraffu papur.

YMGYSYLLTIAD Y GYMDEITHAS

Yn y Parc, rydym yn ymdrechu i adsefydlu a dod â newid i’r dynion a phobl ifanc o fewn ein gofal er mwyn iddyn nhw chwarae rôl bositif yn y gymuned ar ôl rhyddhad mewn modd gweithredol. Rydym yn cydnabod mae teimlo’n diarddel yn aml yn wraidd o ymddygiad troseddol ac felly rydym yn annog pob cyfle i gyfranogi gyda’r gymuned er mwyn magu ymdeimlad o berthyn a chynhwysiad.
 
 • Rydym wedi datblygu Llwybr Cyflogaeth llwyddiannus iawn lle mae cysylltiadau hir-sefydlog gyda busnesau lleol yn aml yn arwain tuag at swyddi.
 • Rydym yn cynnal ‘Ffeiriau Gyrfaoedd’ fel mater o drefn, lle mae carcharorion yn gallu cwrdd â chyflogwyr dichonol cyn eu rhyddhad. 
 • Rydym yn darparu ystod eang o gymwysterau cydnabyddus a gwerthfawr i’w defnyddio yn y gweithle fel cwrs ‘Diogelwch Personol Trac ar gyfer Rheilffyrdd’, tystysgrif Sefydliad Prydeinig ar gyfer ‘Gwyddoniaeth Glanhau’ a chymhwyster Dinas ac Urddau ar gyfer Lefel 1 ‘Gosod Briciau’ i enwi rhai.
 • Rydym yn annog ein dynion i gymryd rhan mewn gweithgareddau lleol i godi arian i elusennau. Llynedd, cododd y carcharorion dros £7,000 ar gyfer achosion personol a sefydledig.
 • Rydym wedi datblygu partneriaeth hir-sefydlog gyda Gwobr Dug Caeredin, Ymddiriedolaeth Tywysog Cymru, Sefydliad Cymunedol Clwb Pêl-Droed Dinas Caerdydd, Clwb Rygbi Dreigiau Casnewydd, Meddygon Stryd Caerdydd i enwi rhai.
 • Rydym wedi datblygu cysylltiadau cryf gyda theuluoedd carcharorion mewn cydweithrediad â Barnardos, y Mudiad Sgowtiaid a Brigâd Tân De Cymru.
 • Rydym wedi datblygu'r‘Cydsyniad Ysgolion’ i ddarparu cymorth eang i blant carcharorion.
 
Ein nod yw adsefydlu troseddwyr a rhyddhau dynion fel dinasyddion cyfrifol yn ôl i’r gymuned. Nid oes ateb hawdd neu ddatrysiad cyffredinol i adsefydlu, felly yn y Parc rydym yn darparu dull integredig ble mae ymgysylltiad cymunedol yn chwarae rôl ganolog.
community engagement

UNED PERSON IFANC yn PARC

Yn aml, bydd pobl ifanc o fewn y system cyfiawnder troseddol wedi dioddef o drosedd a bydd ganddyn nhw hanes o gysylltiadau â thrais, camdriniaeth seicolegol/rhywiol, esgeulustod ac ymddygiad troseddol. Mae’r digwyddiadau trawmatig neu brofiadau niweidiol hyn yn ystod yn digwydd yn aml o oedran ifanc efo’r gallu i achosi effaith sylweddol ar ddatblygiad, eiddfedrwydd ac ymddygiad. Pan mae pobl ifanc yn dod i mewn i’r ddalfa, gallant deimlo yn llethol, ofnus ac yn ddryslyd.

Gweledigaeth ni yw creu amgylchedd diogel i bobl ifanc er mwyn ddatblygu hydwythdedd, ac i gael mynediad i gymorth trwy gydol eu hamser efo ni.

Bydden ni’n adeiladu parch, ffydd, a darparu profiadau positif a hamdden trwy berthnasoedd cefnogol. Bydden ni’n ymdrechu i ddiogelu hawliau’r bobl ifanc a helpu nhw i lywio rhwystrau i lwyddiant, a hyrwyddo cryfderau sy’n galluoga’r bobl ifanc a’i chymunedau i lwyddo. Er mwyn cefnogi ein gweledigaeth, datblygon ni gweithlu gwybodus trawma efo’r datblygiad a chynnal a chadw o berthnasoedd positif yng nghalon ein dull sy’n chwarae rôl golynnol i greu newidiadau ystyrlon i bobl ifanc.

Canfu Arolygiad Estyn 2019 diweddar fod yr addysg a gyflwynwyd yn yr Uned Pobl Ifanc yn rhagorol, gan dderbyn ‘Ardderchog’ ym mhob maes.

cyCymraeg