YMWELD A’R CARCHAR

NEGES GAN BENNAETH GWASANAETHAU TEULU

Dros y degawd diwethaf, mae Carchar Ei Mawrhydi a Sefydliad Troseddwyr Ifanc y Parc wedi datblygu strategaeth penodol a model o wasanaethau cefnogaeth teuluol. Credwn mae hyn sy’n gwneud y gwahaniaeth a effaith gadarnhaol ar breswylwyr yn ein gofal, ei plant, teuluoedd ac eraill arwyddocaol. 

Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth teuluol orau bosib i’r unigolion sydd ei fuyaf ac rydym yn ymdrechu i sicrhau bod pob ymwelwyr a’r unigolion yn ein gofal yn cael y budd mwyaf o phob ymweliad. Rydyn yn croeso adborth rheolaidd gan bawb sydd yn cymryd rhan er mwyn cynnal y safonau uchel yn barhaus.

Yn sylfaenol, rydym yn cydnabod bod gennym ni rhwymedigaeth broffesiynol a moesol I’w gefnogi, canllaw, a helpu pawb yn ein dalfa o ran ei deulu, rhianta, a sefyllfa perthynas ble mae’n ddiogel a phriodol i wneud hynny. Yn yr un modd, mae gan yr hyn a gallwn ni i’w gwneud effaith cadarnhaol a’r plant a teuluoedd yn y gymdeithas. 

Mae ein strategaeth a model Ymyrraeth Teulu wedi eu hadeiladu ar ben canlyniadau ymchwil gan academyddion Prydeinig, elusennau, y Gwasanaeth Carchar, y Weinyddiaeth Cyfiawnder, a chyrff Gwleidyddol eraill, yn ogystal â nifer o gyhoeddiadau tebyg gan sefydliadau a phartneriaid rhyngwladol.

Yn benodol, rydym wedi alinio’n agos gyda:

 • Yr 19 argymhelliad o Adolygiad yr Arglwydd Farmer 2017
 • Yr 46 disgwyliadau i blant a teuluoedd gan Arolygiad Ei Mawrhydi o Garcharorion (EMoC) 2017
 • Y 34 mesuriadau ‘Arfer Da yn Ddiwydiant’ Gwasanaeth Carchardai a Phrawf Ei Mawrhydi (GCPEM) 2019
 • Cynllun ‘Cyflwyno Arfer Teulu Effeithiol’ GCPEM 2018
 • ‘Strategaeth Lleihau Ail-Troseddu’ Carchar Ei Mawrhydi a Sefydliad Troseddwyr Ifanc y Parc (Adolygiad blynyddol)
 • Cyhoeddiad ymchwil ‘Waliau Anweledig Cymru’ 2017/2018
 • Tîm Ymyrraeth Teulu Carchar DU G4SCefnogi

  Teuluoedd y Parc: 01656 300 351 & 01656 302 813 Barnardo’s (Canolfan Ymwelwyr): 01656 300 202
  Barnardo’s (Visitor Centre) 01656 300202

Corin Morgan-Armstrong

Pennaeth Gwasanaethau Teulu – Corin Morgan-Armstrong

YMWELD A’R CARCHAR

Gobeithiwn y dewch o hyd I’r adran ymweliadau ar ein gwe yn ddefnyddiol. Mae’r gwybodaeth a’r gael yn rhuydd er mwyn sicrhau bod yr ymwelwyr yn cyraedd CEM a STI Parc yn gallu mwynhau ei ymweliad ac yn gallu enill y budd mwyaf o’r profiad.

Mae’r amgylchedd lle cynhelir pob ymweliad yn bwysig iawn er mwyn sicrhau ei bod yn brofiad di straen. Mae ymdrech mawr yr cael ei wneud I egluro gweithdrefnau yn glir a’r resymau I benderfyniadau wedi’w egluro. Er bod diogelwch yn cael ei ystyned yn bwysig iawn yn y neuadd ymwelwyr, rydym ynsichau awyrgylch hamdderol pen mae’r rheolau a nodir yn glir yn cael ei arsyluni gan carcherwyr a’I ymwelwyr.

Mae pedwar gwahannol fath o ymweliad safonol wedi cau, dim cyffwrth a ymweliad reulu ganolog. Mae ymweliad teulu canalog yn cael ei ddal ar Ddydd mercher dwythaf pob mis. Nod yr ymweliadau yma yw helpu rhieni adeiladu pethnasau cyd weithredol yn rhydd o wrthdaio ac I wneud y mwyaf o gyfleoedd I blant cynnal perthnasau cryf a saff gyda u ddau rhiant. Maen’t yn dalparu amser ansawdd gyda gweithgareddau rhyngweithiol I deulroedd I rhannu a helpu I greu ymdeinilad o normalrhydd.

visiting environment

BWCIO YMWELIAD

Carcharwyr sydd yn gyfrifol am drefnu ei ymweliadau; mae hyn yn cael ei wneud gan ddefnyddio cais ar y system reoli ganolog (cms) gellir ei gyrchu drwy sgrin gyffwrdd terfynau cyfrifiadur sydd wedi'w lleoli yn y sefydliad. Unwaith mae ymweliad wedi'w gymeradwyo, cyfrifoldeb y carcharor yw I ddweud wrth ei deulu a'i ffrindiau manylion dyddiad ac amser.

- Gallwch drefnu ymweliad 14 diwrnod ymlaen llaw, dyna'r mwyafswm a 3 diwrnod o flaen llaw yw'r lleiafswm.
- Gall carcharwyr drefnu ymweliad i 3 oedolyn pob sesiwn a 3 plentyn o dan 10 mlwydd oed. Os yw'r plentyn dros 10, byddent yn yn cael ei ystyried fel oedolyn.
- Cyfrifoldeb y carcharor yw i drefnu ymweliad ac I adael I deulu a ffrindiau wybod y dyddiad ac amser.
- Nid staff sydd yn gyfrifol am drefnu yr ymweliad ac I adael teulu a ffrindiau wybod am unrhyw gansliad.
- Cyfrifoldeb carcharwyr hefyd yw I adael ei ymwelwyr wybod y byddent angen huniaethiad cywir ac am rheoliadau ymwelwyr eraill. Rydym yn annog ymwelwyr I edrych ar ein wefan am fwy o fanylion.

AMSEROEDD YMWELIADAU

< Scroll to view >>

PRIF YMWELIADAU BLOCIAU TAI

YMWELIADAU UNED COED

YMWELIADAU Y PI

Dydd Llun – Dydd Iau
14:15 - 16:15
17:45 - 18:45

Dydd Llun – Dydd Iau

17:45 - 18:45

Dydd Llun – Dydd Iau
17:45 - 18:45

Dydd Gwener, Dydd Sadwrn a Dydd Sul

09:00 - 10:00
10:45 - 11:45
14:00 - 16:00


Dydd Mercher a Dydd Iau
14:15 - 16:15
17:45 - 18:45

Dydd Gwener
14:00 - 16:00

Dydd Gwener, Dydd Sadwrn a Dydd Sul

09:00 - 10:00
10:45 - 11:45
14:00 - 16:00

Dydd sadwrn a Dydd Sul

09:00 - 10:00
10:45 - 11:45
14:00 - 16:00

passport

GOFYNION ADNABYDDIAETH

Pob ymwelwyr I garchardai caeedig dros 18 oed, p'un ai yn ymwelio yn gymdeithasol neu yn swyddogol yn gorfod profi ei hunaniaeth yn y derbynfa. Dim ond enw a dyddiad geni sydd rhaid i'r plant gyflwyno.

Mae angen dau huniaethiad diweddaraf er mwyn cael mynediad I mewn i'r carchar yn cynnwys llun a unrhywbeth sy'n profi eich cyfeiriad.

Lluniau huniaethiad sy'n dderbyniol Gall profi cyfeiriad gynnwys;

- Bil cyfeustodau
-Llyfr budd daliadau
-Treth cyngor/dyfarniad credyd treth
-Bil cartref neu datganiad gyda cyfeiriad arno

Am ffurfleni I.D eraill fyddai efallai yn dderbyniol cysylltwch a'r carchar.

< Scroll to view >>

Trwydded Yrru Yn dderbyniol ar ei ben ei hun os yw'r ffotograff a'r cyfeiriad yn cyfateb i'r cyfeiriad a ddarperir gan y carcharor ar CMS.

Pasbort gan gynnwys pasbortau tramor a phasbortau sydd wedi dod i ben amser lle gellir adnabod y ffotograff o hyd.

Tocyn Bws (elderley yn unig) - Rhaid ei fod wedi'i gyhoeddi gan yr Awdur Lleol. Rhaid i'r ffotograff gydweddu.

Myfyrwyr / Cyflogwyr I.D. Rhaid dangos yn glir enw'r ymwelydd a'r sefydliad addysgol / cyflogwr. Rhaid i'r ffotograff gydweddu.

Cerdyn Dinasyddion Cerdyn adnabod / proffesiwn oedran swyddogol y DU yw Cerdyn Dinasyddion a gydnabyddir felly gan y Swyddfa Gartref. Wedi'i gael ar-lein. Mae cais safonol yn costio £ 15 ac yn cymryd 21 diwrnod (cerdyn wedi'i bostio gan ddosbarth 2il y Post Brenhinol); mae cais brys yn costio £ 30 ac yn cymryd 1-2 ddiwrnod gwaith (yn amodol ar ddilysu; cerdyn wedi'i bostio gan Gyflenwi Arbennig wedi'i warantu drannoeth erbyn 1pm) Gallwch ddarganfod mwy yn www.citizencard. Rhaid bod yn swyddogol, rhaid i'r ffotograff gydweddu.

BETH I'W DDISGWYL AR EICH YMWELIAD

Cyraedd yma
Mae CEM a STI Parc wedi'w leoli ddim yn bell o Ben-Y-Bont, De Cymru.

Bws: Taith bws 10 munud o'r orsaf i'r carchar.

Trên: Ar y trên i Ben-y-bont, 10 munud câr/siwrne bws o'r orsaf.

Car: O Lundain/Y Gogledd, trafeiliwch ar hyd yr M4 i gyffordd 36. Gadewch y draffordd gan aros ar ochr chwith y slipffordd. Ewch i'r chwith ar y cylchdroi (allanfa 1af). Cymerwch y chwith nesaf tuag at Heol Hopcyn John gan ddilyn arwyddion i'r carchar. Trafeiliwch ar hyd y ffordd oddeutu 500 llath. Mae CEM a STI Parc wedi'w lleoli ar y dde.

O Gymru Orllewin- trafeiliwch ar hyd yr M4 i gyffordd 36. Gadewch y draffordd gan aros ar yr ochr dde. Trowch i'r dde ar y cylchdro (4ydd allanfa). Cymerwch yr allanfa nesaf I fewn i Heol Hopcyn John yn dilyn arwyddion i'r carchar. Trafeiliwch ar hyd y ffordd oddeutu 500 llath. Mae CEM a STI Parc wedi'w lleoli ar y dde.

Mae Maes Parcio enfawr am ddim tu blaen i'r carchar. Parcio i bobl anabl ar gael hefyd.

Amseroedd agor Canolfan Teuluol Susan Ellis

Llun-Iau
08:00 – 19:00

Dydd Gwener
08.00 – 17.00

Dydd sadwrn a Dydd Sul
08.00 – 16.15

Wedi cyraedd
Dewch I ganolfan teuluol Susan Ellis 30 munud cyn eich amser I fwcio mewn. Bydd rhaid i chi cael tynnu llun, a fydd hwn yn cael ei gadw ar ffeil am bwrpas huniaithiad ac yw ddefnyddio yn fewnol yn unig.

Bydd ymwelwyr cymdeithasol yn cael mynd a uchafswm o £30 (arian) I fewn i'r carchar er mwyn medru archebu diodydd a bwyd yn ystod yr ymweliad. Bydd loceri ar gael yn y ganolfan ymwelwyr I gadw eitemau personol. Bydd rhain yn sâff ac yn cynnwys bagiau, arian ac eitemau eraill.

Mae'r eitemau isod yn wahardd ar gyfer unrhyw ymwelydd;
 • Cyffuriau
 • Drylliau/bwledi/ffrwydron/unrhyw arf sarhaus arall.
 • Alcohol
 • Ffonau symudol
 • Camerau
 • Dyfeisiau recordio sain
 • Oriawr craff/ olrheinwyr ffitrwydd
 • Tobacco
 • Gormod o arian
 • Gormod o ddillad
 • Bwyd a diod
 • Offer gwybodaeth technoleg
 • Papur
 • Llyfrau
 • Offer
 • Lthyrau
 • DVD a CD's môr-leidr

CÔD GWISG

Canllaw yw'r canlynol a ddim yn hollol unigryw neu yn gynhwysol

DDYGIAD

Byddwch yn ymwybodol na fydd aelodau staff yn goddef unrhyw ymddygiad ymosodol yn y ganolfan ymwelwyr neu yn y carchar. Bydd ymddygiad ymosodol yn gallu arwain at eich ymweliad yn cael ei ganslo neu gwaharddiad ymwelwyr.

Chwiliadau
Bydd pob ymwelwr yn cael chwiliad wrth ddod I mewn i'r carchar. Mae cydsyniad I gael ei chwiliiad yn rhag-amod am fynediad I unrhyw carchar G4S, a mae rhybuddion at arddangos yn fynediad y carchar.

Bydd chwiliad yn cael ei wneud gyda ystyried i'r unigolyn ac ei meddiannau. Bydd chwiliad gan staff yn cael ei ategu gan ddefnyddio offer canfod metel, canfod cyffuriau, cwn a gwyliadiriaeth CCTV. Bydd plant o dan 10 oed bob tro yn cael ei chwiliad gan fenywod. Bydd trefniadau chwiliadau plant yn gorfod cael ei wneud gyda rhieni yn arsylwi y broses.

Mae CEM a STI Parc yn gweithredu polisi DIM goddefgarwch tuag at masnachu cyffuriau drwy yr adran ymwelwyr er mwyn cynnal diogelwch y carcharwyr, staff ac ymwelwyr. Mae system CCTV yn gweithredu yn y neuadd ymwelwyr ac unrhyw berson sydd yn cael ei dal yn pasio rhydweliau diawdurdod byddent yn derbyn gwaharddiad o'r sefydliad a erlyniad gan yr heddlu.

Y Neuadd Ymweliad
Unwaith bydd y chwiliadau wedi'w gyflawni bydd pob ymwelwr yn symud i'r neuadd ymweliad. Byddwch yn ymwybodol bod CCTV mewn gweithrediad yn y neuadd ymweliad. Bydd ymddygiad gwrthgymdeithasol, anweddus ac rhywiol ddim yn cael ei goddef. Bydd torri y rheolau hyn yn gallu achosi yr ymweliad I gael ei derfynu yn gynnar.

Ar ddiwedd y sesiwn ymweliad bydd y carcharwyr yn gorfod aros ar ei eistedd yn y ganolfan ymweliad tan mae pob ymwelwr wedi gadael yr adeilad. Bydd dilysu U.V yn sicrhau mai dim ond ymwelwyr fydd yn gadael yr adeilad ymwelwyr, ac bydd dilysu VRS yn sicrhau mai dim ond ymwelwyr bydd yn gadael yr adeilad a giat mynediad. Bydd y carcharwyr yn cael ei cyfri cyn i bawb adael y neuadd. Ar y ffordd allan o'r carchar bydd pob ymwelwr yn cael ei atgoffa ni chaniateir dynesu tuag at ardaloedd y ffens-diogelwch.

Mae'r neuadd ymweliadau yn ardal dim-ysmygu.

Gwybodaeth Ychwanegol
Dillad ac eiddo, os caniateir gan ofyniad y carcharor, y gall ei rhoid I mewn yn y 56 diwrnod cyntaf o'ch aros yn y sefydliad.

CYFLEUSTERAU I BLANT

CYFLEUSTERAU I BLANT

Os yr ydych yn dod a babanod a plant bach I fewn I’r carchar ac angen pram neu stroller, mi fydd y carchar yn gallu rhoi hwn I chi hyd at ar ol eich ymweliad. Bydd eich pram chi yn cael ei gadw yn y man storio tan diwedd eich ymweliad.

Mae yna ardal chwarae I blant tu mewn ac y tu allan I ganolfan teuluol Susan ellis ac ardal dislaw I ymwelwyr bregus. Mae lleoedd mam a plenty yn agos I fynediad y carchar. Mae ystafell breifat ar gael yn y neuadd ymweliad os oes angen brydo ar y fron.

Mae yna ardal chwarae I blant yn y brif ganolfan ymwelwur a hwn wedi’w arweinio gan cydlynydd y man chwarae. Mae’r ardal a’r agora r bob achlysir pen mae’r ymweliadau yn rhedeg yn yr neuadd. Mae ardal chwarae bychain gyda dim staff yn neuadd yr ymwelwyr bregus. Mae dau lolfa a’r gael yn y brif neuadd sydd yn cael ei defnyddio i ymweliadau ymyriaddau a arbenigol sydd yn cael ei defnyddio gan y poblogaeth gyffredinol a ymwelwyr pobl ifanc.

I sichrau fod pawb yn cael ymeliad plerus rydym yn gofyn I rhieni cymeryd cyfrifoldeb I’w plant ar bob adeg.

YMWELIADAU A CHYMORTH

Help gyda costau teithio (cynllun ymweliadau carchar a chymorth)

Mae Perthnasau agos, partneri neu yr unig person sydd yn ymweld a’r carchar efallai yn gallu cael cymorth gyda costau teithio. Mae yna reslau ac amodau cymhuyso. I geisio yn sydyn ac yn Syml gunewch hyn drwy y system gais ar lein. https://www.gov.uk/help-with-prison-visits

Os oes trafferthion gyda’r cais neu am fwy o fanylion cysylltwch a ymweliadau carchar a chymorth ar 0300 063 2100 rhwng 09.00 yn a 17.00 yn Dydd Llun I Dydd Gwener (ac eithrio gwiliau banc)

Neu ysgrifennu at

Assisted Prison Visits Unit (APVU)
PO Box 2152
Birmingham
B15 1SD

assisted visits parc prison

YMWELWYR SWYDDOGOL

YMWELWYR SWYDDOGOL

Bydd ymwelwyr swyddogol yn cael mynediad gyda ffeiliau dogfen (yn amodol ar chwiliad), ond dim ffonau symudol neu unrhyw offer electronig. Bydd cyfleusterau sain a chwarae ar gael os gofynnir amdano pan fyddwch yn bwcio'r ymweliad.

Bydd ymweliadau cyfreithlon neu swyddogol yn cael ei gynnal yn breifat mewn bwth ymweld swyddogol. Mae yna pump bwth ymweliad swyddogol ar gael I garcharwyr oedolyn yn y brif boblogaeth ac hefyd ystafell sydd yn gyflwynedig I PACE. Mae rhain wedi'w lleoli ar goridor sydd ar wahân ar ben y brif neuadd wedi'w orchwylio gan staff y carchar pob amser.

Mae yna un bwth swyddogol ar gael I boblogaeth carcharwyr niweidiadwy wedi'w lleoli ar ddiwedd y neuadd ymweliadau ac mewn llygaid o'r swyddog yn orchwylio y neuadd.

Bydd ymweliadau swyddogol y Pobl ifanc yn cael ei gynnal mewn ystafell cyfweliad ar uned y Pobl ifanc neu yn y brif ystafell ymweliad swyddogol.

BWCIO YMWELIAD

Bydd ceisiadau I ddefnyddio bwth ymweliad cyfreithiol yn y carchar yn gorfod cael ei wneud drwy y system bwcio e-bost. Anfonwch eich cais I parclegalvisits@uk.g4s.com

Bydd eich e-bost yn gorfod nodi enw llawn y carcharor, ei rhif a'i dyddiad geni. Hefyd mae rhaid cynnwys enw eich sefydliad/cwmni gyda enwau llawn ac dyddiad geni ac dyddiad y sessiwn y rhai sydd eisiau fynychu'r ymweliad.

Byddwch yn derbyn cadarnhad yr ymweliad drwy e-bost, yn cynnwys rhif cyfarnod o fewn 24 awr o'ch cais. Bydd ceisiau e-bost ar y penwythnos neu Gwýl y Banc ddim yn cael ei brosesu nes y diwrnod gwaith nesaf.

Am gohebiaeth nad yw'n gyfrinachol i'ch cleientiaid byddwch yn gallu cymeryd mantais o'r system www.emailaprisoner.com Bydd rhaid mewngofnodi i a dilyn y cyfarwyddiadau.

AMSEROEDD YMWELIADAU

Mae amseroedd swyddogol y sesiynau ymweliadau ar gael I fwcio wedi newid i alinio gyda amserlen newydd craidd y carchar. Rhain yw;

< Scroll to view >>

PRIF YMWELIADAU BLOCIAU TAI

YMWELIADAU UNED COED

YMWELIADAU Y PI

Dydd Llun-Dydd Gwener
09:15 - 10:15
10:45 - 11:45

14:15 - 15:15
15:45 - 16:45

Dydd Llun a Dydd Mawrth

09:15 - 10:15
10:45 - 11:45

14:15 - 15:15
15:45 - 16:45

Dydd Llun-Dydd Gwener

09:15 - 10:15
10:45 - 11:45

14:15 - 15:15
15:45 - 16:45

Sesiynau Nos
(Dydd Llun i ddydd Iau yn unig)
17:45 - 18:45

Bydd amser cau 15 munud ar gyfer mynediad i'r Parc ar ôl dechrau pob sesiwn ar gyfer yr holl ymwelwyr proffesiynol.